+421 905 942 808

Všeobecné obchodné podmienky

1.
Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
UZDRAV SA, s. r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava,
IČO: 46 447 881, IČ DPH: SK 282 0006 662.

Zákazník:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby ponúkané prostredníctvom internetového obchodu www.uzdravsa.sk.

Internetový obchod:
Elektronický obchod, alebo objednávkový systém ponúkajúci služby, alebo tovar zákazníkom.

2.
Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, bude zaobchádzať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo zasielať zákazníkovi e-mailom obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou a pod.
 2. Zákazník má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií zaslaním odpovede na mail s obchodnou informáciou.

3.
Informácie o tovare a zmluvnom vzťahu

 1. Predmetom predaja sú výživové doplnky ponúkané prostredníctvom  internetového obchodu www.uzdravsa.sk.
 2. Zmluvný vzťah je považovaný za právoplatný akceptovaním kúpnej ceny a potvrdením objednávky.
 3. Objednávka môže byt realizovaná zaslaním mailom na mailovú adresu prevádzkovateľa internetového obchodu a následným potvrdením zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu, zaslaním mailu zákazníkovi. V objednávke musia byt uvedené kontaktné údaje zákazníka a zoznam objednávaného tovaru.
 4. Objednávka sa expeduje v priebehu 2-10 pracovných dní. V prípade meškania tovaru, prevádzkovateľ oznámi túto skutočnosť zákazníkovi a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.
 5. Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

4.
Cena a platobné podmienky

 1. Cena je uvedená ku každej položke a je platná počas zmluvného vzťahu.
 2. V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
 3. Platba sa môže realizovať nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku – tovar bude zaslaný na dobierku, pričom k cene za tovar sa priráta cena za dobierku podľa aktuálnych taríf doručovateľskej spoločnosti,
  2. platba na účet – zákazník vloží sumu na bankový účet poskytovateľa

5.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník môže stornovať objednávku do 24 hodín. Po uplynutí tejto doby môže stornovať objednávku, len v prípade, že je v stave “PRIJATÁ”. Musí tak urobiť zaslaním mailu, v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text  “STORNO”. V prípade, že je objednávka v stave “VYBAVUJE SA”, sa storno objednávky bude riešiť osobitne, dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 2. Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto vrátená prevodom na jeho účet.
 3. Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa tak rozhodne, je povinný oznámiť túto skutočnosť písomne prevádzkovateľovi a na vlastné náklady doručiť neporušený tovar, vrátane daňového dokladu na adresu prevádzkovateľa. Vrátený tovar musí byť schopný ďalšieho predaja.
 4. Prevádzkovateľ vráti sumu za tovar na účet zákazníka v lehote 15 dní od doručenia tovaru. Prevádzkovateľ neakceptuje vrátenie tovaru na dobierku.
 5. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi.

6.
Záverečné ustanovenia

 1. Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito  Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.uzdravsa.sk.
 2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.
 3. Informácie uverejnené na stránkach www.uzdravsa.sk, nesmú byť bez súhlasu prevádzkovateľa použité na účely ďalšieho šírenia.
 4. Podmienky sú platné od 1.7.2011. Prevádzkovateľ si vyhradzuje osobitosť – meniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

7.
Upozornenie

Liečivé produkty v ponuke internetového obchodu www.uzdravsa.sk  majú podporný účinok pri liečbe špecifických problémov uvedených v ich popise. Uvedené produkty neslúžia ako náhrada medikamentóznej liečby. Použitie odporúčame konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.